INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM S ÚČINNOSTÍ OD 10. 2. 2022, RESP. OD 19. 2. 2022 A O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Od 10. 2. není povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci) na těchto akcích:
  • lyžařský výcvik
  • školní výlety
  • plavecký výcvik
  • pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří a jiných akcí pořádaných pro veřejnost
  • koncerty, divadelní představení pořádané školou
  • volnočasové aktivity

Provoz školní jídelny je bez omezení, veřejnost není povinna dokládat OTN.

 


Od 19. 2. se nebudou ve všech školách testovat žáci ani zaměstnanci.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.
• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
• škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu (vyjma výjimek).

Více viz příloha.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (10. 2. 2022)