NOVÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. května se bodem 8 mění pravidla pro povinné testování zaměstnanců škol a školských zařízení a bodem 10 se mění pravidla pro povinné testování žáků a studentů ve školách a školských zařízeních tak, že se od 24. 5. 2021:

 • mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
 • mění výjimka týkající se podstoupeného očkování tak, že povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

V dalších případech platí následující:

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky podle rozvrhu, který si určí daná škola.


Žák účastnící se maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria musí mít antigenní test starý nejvýše 7 dnů nebo PCR test starý nejvýše 14 dnů.


Antigenní testování:

 • 1x týdně ve všech případech

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (28. 5. 2021)