Jsme státní škola, našim zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Logo JMK

 

Profil absolventa školy

Cílem výchovy a vzdělání na gymnáziu je příprava k vysokoškolskému studiu. Student získá široké všeobecné vzdělání, které se formou volitelných předmětů ve vyšších ročnících vyhraňuje v oblasti humanitních nebo přírodních věd. Předností absolventa gymnázia byla vždy vysoká adaptabilita. Absolvent zvládne minimálně dva světové jazyky a ovládne práci s výpočetní technikou.

Charakteristika školy

Škola má 11 tříd s 320 studenty, které vzdělává 30 pedagogických pracovníků.

Čtyřleté studium – 79-41-K/41.

Studenti přicházejí do školy z deváté třídy základní školy. Jejich vzdělávání se od 1. 9. 2009 řídí školním vzdělávacím programem. Zvolí si dva světové jazyky. Volbu mají i v předmětu estetická výchova (výtvarná nebo hudební výchova). Od třetího ročníku je studentům nabízena široká škála volitelných předmětů, které rozšiřují přípravu ke státní maturitě a ve čtvrtém ročníku v podobě přírodovědné a humanitní profilace prohlubují přípravu studenta ke studiu na konkrétní vysoké škole. Úkolem těchto cvičení a seminářů je tedy důkladná příprava na všeobecnou část maturitní zkoušky, rozvinutí znalostí a dovedností z těch předmětů, které si student zvolí jako cíl svého vysokoškolského studia, nebo ve kterých chce dosáhnout hlubších poznatků.

Šestileté studium – 79-41-K/61.

Studenti přicházejí do školy po ukončení 7. třídy ZŠ. Postupuje se podle školního vzdělávacího programu s názvem „Quidquid discis, tibi discis“ (Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe), který je sestaven na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, avšak počítá s vyšší mentální schopností žáků. Všichni žáci pokračují ve studiu anglického jazyka. Volí si druhý světový jazyk. Nabízíme jazyk německý, francouzský nebo ruský. Ve vzdělávacím programu pro šestileté studium bude akcentována výuka jazyků nebo informatiky. Žáci si zvolí jedno zaměření.

Přijímací řízení

Konkrétní podoba přijímacího řízení je vždy vyhlášena rozhodnutím ředitele školy do 31. ledna a vychází z platné legislativy. Obvykle je vypracován bodový systém, který obsahuje bodové vyjádření prospěchu na základní škole popř. i výsledky přijímacích testů, pokud jsou součástí přijímacího řízení.

Obsahem přijímacího řízení uchazečů o čtyřleté studium je bodový systém, jehož hlavními částmi jsou:

  • výsledky vzdělávání na ZŠ,
  • výsledky písemných celostátních přijímacích testů – z matematiky a českého jazyka,
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Obsahem přijímacího řízení uchazečů o šestileté studium jsou:

  • výsledky písemných celostátních přijímacích testů – z matematiky a českého jazyka, o jejichž váze v přijímacím řízení rozhodne ředitel školy,
  • výsledky vzdělávání na ZŠ,
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kurzy a exkurze

Součástí studia jsou kurzy, exkurze, výlety a soustředění, které jsou součástí školního vzdělávacího programu. Jmenovat je možné např. lyžařský výcvikový kurz v 1. a 3. ročníku šestiletého studia a 1. ročníku čtyřletého studia, vodácký sportovní kurz ve 4. ročníku šestiletého studia  a ve 2. ročníku studia čtyřletého, adaptační soustředění nově přijatých studentů…

Téměř v každém ročníku je několik exkurzí, které doplňují studium. V posledních ročnících obou typů studia se pořádá týdenní poznávací zájezd do některé evropské země.

Ve škole pracuje několik zájmových kroužků sportovního, literárního a vědeckého zaměření. Jejich skladba závisí na přání studentů.

Vybavení

Škola vlastní atletický areál a novou sportovní halu (dva volejbalové kurty a posilovna).

V nové budově školy jsou pro všechny odborné předměty zřízeny posluchárny a laboratoře. Cizí jazyky se učí ve specializovaných učebnách, ve výuce se užívá interaktivních tabulí.

Škola poskytuje studentům velké množství příležitostí ke sportovnímu vyžití. Nejvíce rozšířeným sportem je volejbal a florbal.

Specifikou školy je volitelná výuka programování.

Školní jídelna

Při škole je zřízena školní jídelna, kde se mohou studenti za přijatelné ceny stravovat. Mají výběr ze dvou druhů jídel.

Sportovní klub

Při škole pracuje sportovní klub, který je členem Asociace školních sportovních klubů. Stará se o veškerý sportovní život studentů.

Gymnazijní společnost

Při škole působí Gymnazijní společnost. Jejím cílem je poskytovat všestrannou materiálně technickou a organizační pomoc gymnáziu při rozvíjení a zkvalitňování výuky.

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka příspěvková organizace informační leták page 1
Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka příspěvková organizace informační leták page 0