Obecné informace a hygienická pravidla pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Gymnázium T. G. Masaryka - v Zastávce u Brna

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách studijních skupinách či kurzech.

Při zahájení školního roku škola bude aktualizovat kontakty na zákonné zástupce žáků (telefonní čísla a e-maily).

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nebude konat.

Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci školy.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (27. 8. 2020)