Přijímací řízení pro studium ve školním roce 2023/2024

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace  ve školním roce 2023/2024  otevře 1 třídu šestiletého vzdělávacího oboru s rozšířenou výukou jazyků nebo informatiky pro žáky s ukončenou sedmou třídou základní školy a 2 třídy čtyřletého vzdělávacího oboru pro absolventy devátých tříd základní školy.

Přihlášku a další podklady do přijímacího řízení lze podat osobně na sekretariát školy, písemně poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nelze ji podat     e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu) do 1. března 2023. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Uchazeč po podání přihlášky obdrží registrační číslo žáka. Pod tímto registračním číslem budou zveřejněny výsledky a je potřeba jej znát při komunikaci se školou o přijímacích zkouškách.

název oboru

kód oboru

forma studia

délka vzdělávání

počet přijímaných uchazečů

Gymnázium

79-41-K/61

denní

šest roků

30

Gymnázium

79-41-K/41

denní

čtyři roky

60

Přijímací zkoušky se budou konat v Gymnáziu T. G. Masaryka Zastávka formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů  Český jazyk a literatura a  Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání do šestiletého i čtyřletého vzdělávacího oboru. Jednotná zkouška se koná podle § 60 odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2  termínech (viz Termíny přijímacích zkoušek).

Stanovení celkového pořadí uchazečů bude dáno součtem dosažených bodů z celostátně zadávaných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a dalších bodů získaných dle uvedených kritérií (viz Kritéria přijímacího řízení).

Podrobnosti k jednotným zkouškám přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) včetně ilustračních testů z předchozích let.

Termíny přijímacích zkoušek

Zkoušky se uskuteční ve dvou řádných termínech, při řádně omluvené neúčasti v náhradních termínech.

délka studia

1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

šestileté

17. 4. 2023

18. 4. 2023

10. 5. 2023

11. 5. 2023

čtyřleté

13. 4. 2023

14. 4. 2023

10. 5. 2023

11. 5. 2023

V případě, že se uchazeč v prvním kole  nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se do 3 dnů omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu (viz Termíny přijímacích zkoušek).

 

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 2023 pro šestileté gymnaziální studium najdete zde:

Kritéria přijímacího řízení 2023 pro čtyřleté gymnaziální studium najdete  zde:

 

Formuláře přihlášek naleznete zde.

 

Potvrzení lékaře na přihlášku o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (20. 1. 2023)