PROVOZ ŠKOLY OD 10. 5. 2021

Od 10. 5. MŠMT umožňuje mimořádným opatřením osobní přítomnost žáků ve škole nižšího stupně šestiletého gymnázia a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd, s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.

Od 10. 5. je umožněna prezenční výuka na našem gymnáziu žákům třídy S1.A, třída S2.A pokračuje v distanční výuce, v následujícím týdnu od 17. 5. (pokud nebude stanoveno jinak), bude absolvovat prezenční výuku ve škole třída S2.A a distanční výuku bude mít třída S1.A. 

Pokračují po domluvě individuální nebo skupinové konzultace max. 6 žáků ostatních ročníků.

 


Toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce to, že žák prokáže, že:
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního    pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
e) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) podstoupí preventivní antigenní test (myšleno na místě před výukou, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo d) prokáže potvrzením od  zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení   přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

Zůstává povinnost nosit ochranný prostředek na ústech a nosu (chirurgická rouška nebo respirátor) ve vnitřních prostorech školy.

Žáci přihlášení ke stravování a účastnící se na prezenční výuce mohou za dodržení hygienických pravidel odebírat ve školní jídelně stravu. K odebírání obědů je nutné se přihlásit obvyklým způsobem.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy