PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 24. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo následující mimořádné opatření k provozu škol od 24. 5. 2021 – celé znění viz příloha:

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách:

▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotacíhomogenita tříd a skupin není povinná,
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,

▪ nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,

▪ přijímací zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
▪ zůstává povinnost testování – nově pouze 1x týdně a nošení ochrany dýchacích cest.


Škola bude otevřena od 7:30 hod. a výuka začíná pro všechny třídy v 7:55 hod. třídnickými hodinami, kterým bude předcházet testování AG testy všech žáků na onemocnění covid-19 v kmenových učebnách pod dohledem třídních učitelů s výjimkou těch žáků, kteří se prokáží, že:
  • absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • mají vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • doložili čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

Výuka bude pro všechny třídy od pondělí 24. 5. probíhat podle týdenního rozvrhu s úpravami s ohledem na zabezpečení průběhu didaktických testů maturitní zkoušky 2021, které proběhnou 24. – 26. 5. podle maturitního schématu.

 Žáci mají povinnost po vstupu do školy chránit si dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem.


 Žáci přihlášení ke stravování a účastnící se na prezenční výuce mohou za dodržení hygienických pravidel odebírat ve školní jídelně stravu. K odebírání obědů je nutné se přihlásit obvyklým způsobem.


Mimořádné opatření k provozu škol od 24. 5. 2021


 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (23. 5. 2021)