Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého studia

Rozhodnutí ředitele 10/2223

o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do vzdělávacího oboru 79-41-K/41 Gymnázium, studium denní, 4 roky, v Gymnáziu T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková org., pro školní rok 2023/2024

Na základě § 59 – § 61 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 353/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., ředitel Gymnázia T. G. Masaryka, příspěvková organizace, rozhodl o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium, studium denní, 4 roky, pro školní rok 2023/2024.

Přijímací řízení bude zahájeno v  Gymnáziu T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

dne 17. května 2023.

Pro zařazení do přijímacího řízení je třeba nejpozději do 19. května 2023 předat škole:

1.      Přihlášku.

2.      Výpis výsledků jednotně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a matematiky letošního roku.

3.      Základní školou ověřený výpis z vysvědčení  8. třídy a 1. pololetí 9. třídy nebo úředně ověřenou kopii vysvědčení 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy nebo doklad o plnění základní školní docházky v případě uchazeče, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou (viz dále). Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání.

4.      Doklady potřebné k hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz Kritéria přijímacího řízení v následujícím textu).

5.      Potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Přihlášku lze podat pouze osobně na sekretariát školy. Uchazeč po podání přihlášky obdrží registrační číslo žáka. Pod tímto registračním číslem budou zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení.

Ke vzdělávání v gymnáziu lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, mohou dokumenty o předchozím dosaženém vzdělání nahradit čestným prohlášením (zákon č. 67/2022 Sb., OOP LexIIPZ ze dne 27. října 2022). V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

Bude přijat 1 uchazeč.

Počet míst pro odvolací řízení:  0

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení  do čtyřletého gymnázia budou zveřejněny dne 22. května 2023 v 15 hod. v budově školy a na www.gzastavka.czRozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče bude vydáno osobně zákonným zástupcům uchazečů dne 24. 5. 2023 od 9 do 16 hod. a dne 25. 5. 2023 od 8 do 16 hod. na sekretariátě školy.

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tj. do 26. 5. 2023 včetně. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku na základě úspěšného odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí v přijímacím řízení z jiné střední školy.

Odvolání

V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, je možné se odvolat proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí prostřednictvím ředitele Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, stanovených ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal. Rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat název školy a její adresu, datum, odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (jméno a příjmení) ke studiu na střední škole (název střední školy, název oboru vzdělání a případně kód oboru), jméno zákonného zástupce nezletilého žáka, podpis zákonného zástupce nezletilého žáka, adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno (za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám). Odvolání musí obsahovat mimo výše uvedených náležitostí údaje o tom, v čem uchazeč spatřuje nesprávnost, resp. nezákonnost napadeného rozhodnutí. V případě, kdy odvolání není podáváno z důvodu nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí, ale z důvodu možného posunu v pořadí uchazečů (viz ustanovení § 183 odst. 3 školského zákona), pak musí být v odvolání uvedena nejméně tato skutečnost. V opačném případě je na místě postup podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu – výzva k odstranění nedostatků podání.

Odvolání lze podat písemně, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem; nelze je podat e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

Kritéria přijímacího řízení naleznete zde: kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo vzdělávacího oboru 79-41-K41

Formuláře přihlášek naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/

Potvrzení lékaře na přihlášku o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

 

Rozhodnutí: 10-2223-rozhodnutí-ředitele-o-vyhlášení-druhého-kola-přijímacího-řízení-do-vzdělávacího-oboru-79-41-K41 23-24

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (16. 5. 2023)