Testování ve škole v září 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3× po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školyv případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – vše je nutné doložit písemným potvrzením k nahlédnutí.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v střední škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat,
  • používají hygienické zařízení určené školou pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: 
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.

V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolovaný od ostatních osob v izolační místnosti (pozitivně testovaný bude vždy izolován od negativně testovaných; negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě).

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu – u nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, zletilý žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Ochrana osobních údajů:
  • K údaji o výsledku testu konkrétního žáka mají přístup pouze pověření pracovníci školy.
  • Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu zákonných zástupců nebo zletilých žáků se zpracováním.

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (30. 8. 2021)