Informací o výchovném poradenství

Výchovný poradce se na naší škole zabývá:

 • řešením individuálních problémů žáků, které souvisí s psychickým a sociálním dozráváním
 • individuálním přístupem a pomocí žákům se specifickými vývojovými poruchami učení, s tělesným, se smyslovým i jiným zdravotním problémem
 • pomocí v adaptaci žáků základních škol při přechodu na nový typ školy
 • spoluprací se žáky vycházejících ročníků při výběru dalšího studia, nebo vhodného zaměstnání

Profesionální orientace:

 • v úvodních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole
 • průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů  (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů)
 • pořádání besed se studenty posledních ročníků o možnostech využití psychologické pomoci při volbě zaměření dalšího studia, nabídka testů profesionální orientace
 • informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro žáky maturitních tříd
 • instruktáž k přijímacímu řízení na VŠ (časopisy, noviny, webové stránky)
 • organizace a umožnění účasti studentů na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ a na Gaudeamu v Brně (přehlídka VŠ)
 • zjištění úspěšnosti našich studentů v přijímacím řízení na VŠ

Podpora žáků při studiu:

 • konzultace s vyučujícími (upevňování studijních návyků a dovedností)
 • konzultace při změně typu školy v průběhu studia  (přestup na jinou školu)
 • kontakt s učiteli a se školním preventistou při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků
  (pozice ve třídě, prevence šikany aj.)

Týmová spolupráce:

 • na řešení problému žáka se podílí poradenský tým- výchovný poradce, třídní učitel, zástupce nebo ředitel školy
 • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb studentů
 • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
 • zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou

Informačně-osvětová činnost:

 • prezentace naší školy na burzách středních škol a na základních školách
 • nástěnky, informační materiály a odkazy na webové stránky

Spolupráce se školním metodikem prevence:

 • konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou
 • spolupráce při prevenci