Školská rada

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a
navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a
středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její
předseda.

V případě podnětů k práci nás kontaktujte na e-mail předsedkyně školské rady:: dvorackova@gzastavka.cz.

 

Dokumenty Školské rady:

Zástupci zřizovatele

 • RNDr. Petr Pospíšil
 • MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Zástupci rodičů

 • Mgr. Marcela Dušková
 • Hana Francová
 • Simona Bogdány

Zástupci pedagogů

 • Mgr. Eva Konečná
 • Mgr. Martina Dvořáčková
 • Mgr. Renata Hemalová

Výsledky voleb do školské rady (21. 10. – 22. 10. 2020)

Z řad zákonných zástupců a zletilých studentů byli zvoleni tito 3 kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů, a stávají se tak členy Školské rady Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka.

 1. Mgr. Marcela Dušková (32 hlasů)
 2. Hana Francová (23 hlasů)
 3. Simona Bogdány (21 hlasů) 
 1. Pavel Studýnka (11 hlasů)

 

Celkem bylo odevzdáno 35 platných hlasovacích lístků. Děkujeme všem, kdo se voleb zúčastnili.

Mgr. Martina Dvořáčková (26. 10. 2020)