Školská rada

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a
navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a
středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její
předseda.

V případě podnětů k práci nás kontaktujte na e-mail předsedkyně školské rady:: dvorackova@gzastavka.cz.

 

Dokumenty Školské rady:

Zástupci zřizovatele

  • Bc. Jana Leitnerová
  • PhDr. Petr Kroutil
  • MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

Zástupci rodičů

  • Radana Novotná, Dis
  • Mgr. Pavel Ševela
  • Simona Bogdány

Zástupci pedagogů

  • Mgr. Eva Konečná
  • Mgr. Martina Dvořáčková
  • Mgr. Renata Hemalová