Přijímací řízení 2024

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, ve školním roce 2024/2025 otevře 1 třídu šestiletého vzdělávacího oboru s rozšířenou výukou jazyků nebo informatiky pro žáky s ukončenou sedmou třídou základní školy a 1 třídu čtyřletého vzdělávacího oboru pro absolventy devátých tříd základní školy.

název oboru

kód oboru

forma studia

délka vzdělávání

počet přijímaných uchazečů

Gymnázium

79-41-K/61

denní

šest roků

30

Gymnázium

79-41-K/41

denní

čtyři roky

30

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky. Přihlášku podává uchazeč střední škole. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Součástí přihlášky podané zákonným zástupcem je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

Přihlášku je možné podat od 1. do 20. února 2024 těmito způsoby:

  1. prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení www.dipsy.cz na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče;
  2. v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci;
  3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo – viz Přihláška.

Součástí přílohy přihlášky jsou kopie požadovaných dokladů – viz Kritéria přijímacího řízení. Přílohy přihlášky se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie, dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být přeloženy úředně. Ředitel školy může účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou. Uchazeč v přihlášce uvede pořadí oborů středního vzdělání, do kterých podává přihlášku. Pořadí uvedené v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělání. Na všech přihláškách uchazeče musí být pořadí oborů vzdělání shodné. Po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů středního vzdělání změnit.

Ředitel školy může vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení, pokud není naplněn vzdělávací obor zájemci o studium. Druhé kolo je stejně jako kolo první stanoveno jednotně včetně termínů a počtu přihlášek – termín pro podání přihlášek je do 24. května 2024. Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal přijetí. Pokud se uchazeč rozhodne vzdát přijetí v rámci 1. kola přijímacího řízení a podat přihlášku v rámci 2. kola, musí provést úkon zpětvzetí přihlášky nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do 2. kola – tj. do 21. května 2024. Jednotná zkouška se již nekoná, ale její výsledek se povinně zohledňuje.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat v Gymnáziu T. G. Masaryka Zastávka pouze formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatu-ra a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jednotná zkouška se koná podle § 60h odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech (viz Termíny přijímacích zkoušek).

Školní přijímací zkouška není stanovena.

Termíny přijímacích zkoušek

délka studia

1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

šestileté

16. 4. 2024

17. 4. 2024

29. 4. 2024

30. 4. 2024

čtyřleté

12. 4. 2024

15. 4. 2024

29. 4. 2024

30. 4. 2024

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se do 3 dnů omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu (viz Termíny přijímacích zkoušek).

Stanovení výsledného pořadí uchazečů bude dáno součtem dosažených bodů z celostátně zadávaných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a dalších bodů získaných dle uvedených kritérií (podrobněji viz Kritéria přijímacího řízení). V přijímacím řízení zohledňujeme pouze vybrané olympiády, nezohledňujeme žádné další školní ani mimoškolní aktivity.

Další informace k jednotným zkouškám přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou můžete najít na webových stránkách na https://www.prihlaskynastredni.cz/Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) včetně ilustračních testů z předchozích let.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 2024 pro šestileté gymnaziální studium najdete zde:Kritéria přijímacího řízení 2024 šestileté studium                                                        Kritéria přijímacího řízení 2024 pro čtyřleté gymnaziální studium najdete zde: Kritéria přijímacího řízení 2024 čtyřleté studium

Formuláře přihlášek naleznete zde: Prihlaska na SŠ 2024

Formulář hodnocení prospěchu ze ZŠ naleznete zde: Hodnoceni na vysvedcenich ze ZŠ

Potvrzení lékaře na přihlášku o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

Oznámení výsledků přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny seznamem uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče dne 15. května 2024 v budově školy a na www.gzastavka.cz. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nově nevyhotovuje.

Uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci (případně dalším účastníkům správního řízení a jejich zástupcům) je umožněno podle § 38 správního řádu nahlížení do spisu dne 13. května od 8 do 16 hod a podle § 36 odst. 3 správního řádu pak možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká uchazečů, kterým se v plném rozsahu žádosti vyhovuje.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení. Pokud se uchazeč rozhodne vzdát přijetí v rámci 1. kola přijímacího řízení a podat přihlášku v rámci 2. kola, musí provést úkon zpětvzetí přihlášky nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do 2. kola – tj. do 21. května 2024.

Odvolání

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který nepřijetí vydal. Spis bude předán se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. Krajský úřad rozhoduje o odvolání na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat název školy a její adresu, datum, odvolání proti nepřijetí uchazeče (jméno a příjmení) ke studiu na střední škole (název střední školy, název oboru vzdělání a případně kód oboru), jméno zákonného zástupce nezletilého žáka, podpis zákonného zástupce nezletilého žáka, adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno (za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám). Odvolání musí obsahovat mimo výše uvedených náležitostí údaje o tom, v čem uchazeč spatřuje nesprávnost, resp. nezákonnost napadeného nepřijetí/přijetí. V opačném případě je na místě postup podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu – výzva k odstranění nedostatků podání.

Odvolání lze podat písemně, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem; nelze je podat e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

 

 

 

Mgr. Libor Hejda, ředitel školy (16. 1. 2024)